Analiza
środowiskowo
ekonomiczna.

— DEFINICJA

Analiza środowiskowo ekonomiczna EEA

Analiza Środowiskowo-Ekonomiczna to proces oceny wpływu projektów, polityk, strategii lub inwestycji na środowisko naturalne oraz gospodarkę. Integruje aspekty środowiskowe i ekonomiczne, co pozwala na zrozumienie, jak proponowane działania mogą wpłynąć na oba te obszary. Analiza Środowiskowo-Ekonomiczna jest coraz częściej wykorzystywana jako narzędzie wspierające decyzje w planowaniu, zarządzaniu i realizacji projektów oraz polityk publicznych.

Głównymi celami Analizy Środowiskowo-Ekonomicznej są:

 • Ocena zrównoważonego rozwoju: EEA pozwala na zbadanie, w jaki sposób proponowane działania wpłyną na długotrwały rozwój gospodarczy, społeczny i środowiskowy.
 • Wsparcie decyzji: EEA dostarcza informacji niezbędnych do podejmowania świadomych decyzji, biorąc pod uwagę różne interesy, koszty i korzyści związane z proponowanymi działaniami.
 • Optymalizacja projektów: EEA pozwala na identyfikację potencjalnych usprawnień w projektach, które mogą zmniejszyć negatywne skutki dla środowiska i zwiększyć korzyści ekonomiczne.
 • Komunikacja i dialog: EEA ułatwia komunikację pomiędzy różnymi grupami interesariuszy, dzięki czemu możliwe jest uwzględnienie różnych perspektyw i potrzeb.

Proces Analizy Środowiskowo-Ekonomicznej obejmuje kilka etapów:

 • Określenie celów i zakresu analizy: Zdefiniowanie celów, kryteriów i wskaźników, które zostaną użyte do oceny wpływu proponowanych działań na środowisko i ekonomię.
 • Inwentaryzacja danych: Gromadzenie informacji na temat obecnych warunków środowiskowych, gospodarczych i społecznych oraz prognozowanie ich zmian w wyniku proponowanych działań.
 • Ocena wpływu: Analiza wpływu proponowanych działań na środowisko i gospodarkę, z uwzględnieniem różnych scenariuszy i alternatyw.
 • Porównanie i ocena alternatyw: Porównanie różnych opcji działania pod względem ich wpływu na środowisko, kosztów i korzyści ekonomicznych.
 • Opracowanie zaleceń: Formułowanie zaleceń dotyczących optymalnych działań, które minimalizują negatywne wpływy na środowisko i maksymalizują korzyści ekonomiczne.

— INŻYNIEROWIE

Nasze pozostałe usługi

Audyt ENERGETYCZNY

KLIKNIJ

Świadectwo ENERGETYCZNE

KLIKNIJ

Projektowane CHARAKTERYSTYKI

KLIKNIJ

Usługi TERMOWIZJA

KLIKNIJ

Proces uzyskania świadectwa energetycznego obejmuje kilka kroków, m.in.:

 • Zlecenie wykonania ekspertyzy i badań
 • Wizytę eksperta w budynku w celu dokonania pomiarów i oceny stanu budynku
 • Opracowanie raportu zawierającego informacje o zużyciu energii oraz zalecenia dotyczące poprawy efektywności energetycznej
 • Wydanie świadectwa energetycznego

Świadectwo energetyczne jest ważne przez 10 lat od daty jego wydania. Po tym okresie należy wykonać ponowną ekspertyzę i uzyskać nowe.

— TAK WARTO

Zakres działania świadectwa energetycznego

Co obejmuje świadectwo energetyczne.

Świadectwo energetyczne zawiera informacje dotyczące zużycia energii przez budynek oraz zalecenia dotyczące poprawy jego efektywności energetycznej. Dokument ten zawiera m.in.:

 • Informacje o zużyciu energii przez budynek
 • Ocena efektywności energetycznej budynku
 • Zalecenia dotyczące poprawy efektywności energetycznej
 • Informacje o źródłach energii wykorzystywanych w budynku
 • Informacje o emisji CO2 do atmosfery

Świadectwa charakterystyki energetycznej od kwietnia 2023 nie będą wymagane od właścicieli domów lub mieszkań, którzy nadal chcą w nich mieszkać.
Zgodnie ze znowelizowanymi przepisami jest to konieczne zarówno przy oddaniu nowego budynku do użytku, jak i przy wystawieniu nieruchomości na sprzedaż.

Certyfikat

KATEGORIA

Kategorie budynków, dla których obowiązkowe jest posiadanie świadectwa energetycznego.

Świadectwo energetyczne jest obowiązkowe dla budynków mieszkalnych, użyteczności publicznej oraz budynków przemysłowych i magazynów, których powierzchnia użytkowa wynosi powyżej 50 m2. Istnieją jednak wyjątki od tej reguły, np. budynki zabytkowe lub budynki przeznaczone na cele kultu religijnego.

W Polsce istnieją cztery kategorie budynków pod względem wymagań dotyczących świadectwa energetycznego: A, B, C i D. Im niższa litera, tym bardziej efektywny energetycznie jest budynek. Kategorie te są określone na podstawie wskaźnika EP, który oblicza się na podstawie zużycia energii na jednostkę powierzchni użytkowej budynku.

Wymagania dla budynków w poszczególnych kategoriach:

Minimalne wymagania dotyczące efektywności energetycznej budynków różnią się w zależności od ich kategorii. Im niższa kategoria, tym bardziej rygorystyczne są wymagania. Wymagania dotyczące poszczególnych kategorii są określone w Polskiej Normie PN-EN 15603. Wymagania te obejmują m.in. parametry izolacyjności termicznej ścian, dachu i stolarki okiennej, rodzaj i wydajność systemów grzewczych oraz systemów wentylacyjnych.

Wymagania

NORMY

Kwalifikacje RW PROJEKT

KTO

Jak wybrać dobrego eksperta:

Ekspertyzę i badania potrzebne do uzyskania świadectwa energetycznego może wykonać osoba posiadająca odpowiednie kwalifikacje oraz doświadczenie w zakresie energetyki budowlanej. Najczęściej są to inżynierowie lub architekci specjalizujący się w efektywności energetycznej budynków.

Wybór dobrego eksperta jest kluczowy dla uzyskania dokładnej i rzetelnej ekspertyzy. Przy wyborze audytora należy zwrócić uwagę na jego doświadczenie, kwalifikacje oraz opinie innych klientów. Dobry audytor energetyczny powinien mieć wiedzę na temat najnowszych technologii i rozwiązań z zakresu efektywności energetycznej budynków oraz być w stanie odpowiedzieć na wszystkie pytania dotyczące procesu uzyskania świadectwa energetycznego.

Dokumenty potrzebne do przeprowadzenia ekspertyzy i badań:

 • Projekt budowlany
 • Karta charakterystyki technicznej budynku
 • Plan zagospodarowania przestrzennego
 • Rysunki techniczne budynku
 • Dokumentacja budynku, jeśli jest dostępna

Dokumenty

JAKIE

Wyniki

CZYNNIKI

Czynniki wpływające na wynik ekspertyzy

Wynik ekspertyzy i badań może być modelowany przez wiele czynników, takich jak:

 • Wiek i stan techniczny budynku
 • Materiały wykorzystane do budowy budynku
 • Właściwości izolacyjne ścian, okien i dachu
 • Wydajność systemu grzewczego oraz systemu wentylacyjnego
 • Klimatyzacja budynku
 • Charakterystyka zużycia energii przez mieszkańców lub użytkowników budynku
 • Częstotliwość i rodzaj konserwacji urządzeń i systemów w budynku.
Call Now ButtonZADZWOŃ