Audyty
energetyczne.

— EKONOMICZNY

Cennik audyt energetyczny

[table “10” not found /]

— ENERGIA

Audyt energetyczny – definicja

Audyt energetyczny to szczegółowa analiza zużycia energii w budynkach, instalacjach i urządzeniach, która ma na celu identyfikację możliwości oszczędności energii. Przeprowadzenie audytu energetycznego pozwala na znalezienie źródeł strat energii oraz na opracowanie działań umożliwiających ich minimalizację.

Dlaczego warto przeprowadzić audyt energetyczny?

Przeprowadzenie audytu energetycznego pozwala na zmniejszenie kosztów związanych z zużyciem energii oraz wpływa pozytywnie na środowisko naturalne. Ponadto, audyt energetyczny może być wymagany przez prawo lub normy wewnętrzne, np. dla przedsiębiorstw lub budynków użyteczności publicznej.

Korzyści z przeprowadzenia audytu energetycznego to przede wszystkim:

 • Oszczędność energii – dzięki audytowi energetycznemu można znaleźć źródła strat energii i zidentyfikować sposoby na ich minimalizację, co przekłada się na obniżenie kosztów zużycia energii.
 • Wzrost efektywności energetycznej – audyt energetyczny pozwala na opracowanie działań umożliwiających poprawę efektywności energetycznej budynków, instalacji i urządzeń.
 • Ochrona środowiska – audyt energetyczny wpływa na zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych oraz na ochronę środowiska naturalnego.
 • Zgodność z wymaganiami prawno-normatywnymi – w niektórych przypadkach przeprowadzenie audytu energetycznego jest wymagane przez prawo lub normy wewnętrzne.

Przeprowadzenie audytu energetycznego składa się z kilku etapów:

 1. Analiza dokumentów – w pierwszej kolejności przeprowadza się analizę dokumentów dotyczących zużycia energii, takich jak rachunki za energię, projekty instalacji, raporty techniczne itp.
 2. Wywiad z właścicielem budynku/instalacji – następnie przeprowadza się wywiad z właścicielem budynku/instalacji, w którym omawia się m.in. sposób użytkowania budynku/instalacji oraz planowane inwestycje.
 3. Inspekcja wizualna – w tym etapie przeprowadza się inspekcję wizualną budynku/instalacji w celu zidentyfikowania źródeł strat energii.
 4. Analiza danych – na podstawie zebranych danych przeprowadza się szczegółową analizę zużycia energii i identyfikację źródeł strat energii.
 5. Opracowanie raportu – po przeprowadzeniu analizy danych i identyfikacji źródeł strat energii, opracowywany jest raport zawierający propozycje działań umożliwiających minimalizację tych strat.
 6. Przedstawienie wyników – na końcu audytu energetycznego przedstawia się wyniki i propozycje działań właścicielowi budynku/instalacji.
AUDYTU
ETAPY
PROJEKT
RW

Analiza zużycia energii kto przeprowadza?

Audyt energetyczny może być przeprowadzony przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje, np. certyfikowany audytor energetyczny lub inżynier o specjalizacji w zakresie efektywności energetycznej. W Polsce audytorzy energetyczni posiadają uprawnienia nadane przez Ministerstwo Gospodarki i Ministerstwo Środowiska.

Przeprowadzenie audytu energetycznego może być obowiązkowe dla niektórych obiektów, np. dla budynków użyteczności publicznej lub przedsiębiorstw spełniających określone kryteria dotyczące wielkości zużycia energii.

Identyfikacja oszczędności to kolejna ważna część audytu energetycznego. Polega ona na identyfikacji sposobów, w jakie można zmniejszyć zużycie energii oraz zidentyfikować źródła strat energii. Dzięki temu można opracować działania umożliwiające minimalizację tych strat oraz poprawę efektywności energetycznej.

Warto pamiętać, że audyt energetyczny to nie tylko obowiązek, ale również szansa na poprawę efektywności energetycznej oraz zmniejszenie kosztów związanych z zużyciem energii. Dlatego też warto zastanowić się nad przeprowadzeniem audytu energetycznego dla swojego budynku lub instalacji.

Raport z audytu energetycznego

Raport powinien zawierać szczegółowe informacje dotyczące zużycia energii, sprawności urządzeń i instalacji, a także stanu technicznego budynku. W skład raportu wchodzą między innymi:

 • Opis budynku lub obiektu: raport powinien zawierać szczegółowy opis budynku lub obiektu, w tym informacje na temat jego przeznaczenia, lokalizacji, daty budowy oraz rodzaju i stanu technicznego poszczególnych elementów budowlanych i instalacji.
 • Analiza zużycia energii: w raporcie powinna znaleźć się szczegółowa analiza zużycia energii w danym obiekcie, uwzględniająca m.in. zużycie energii na ogrzewanie, wentylację, klimatyzację, oświetlenie i urządzenia techniczne. Analiza ta powinna także uwzględniać porównanie zużycia energii w danym obiekcie z innymi obiektami o podobnej charakterystyce.
 • Propozycje działań: raport powinien zawierać konkretne propozycje działań, które pozwalają na poprawę efektywności energetycznej danego obiektu. Propozycje te powinny być szczegółowo opisane i uwzględniać koszty oraz korzyści z ich realizacji. Mogą to być między innymi zmiany w instalacjach grzewczych, oświetleniu czy izolacji termicznej, a także wprowadzenie systemów monitorowania i zarządzania zużyciem energii.
 • Podsumowanie i wnioski: na końcu raportu powinno znaleźć się podsumowanie i wnioski z przeprowadzonego audytu energetycznego. Należy tu przedstawić najważniejsze informacje, jakie wynikły z analizy, a także określić, jakie korzyści mogą wyniknąć z realizacji propozycji działań. Wnioski te powinny być napisane w jasny i przejrzysty sposób, tak aby były zrozumiałe dla klienta i mogły stanowić podstawę do podjęcia konkretnych działań w celu poprawy efektywności energetycznej budynku lub obiektu.

Raport z audytu energetycznego to dokument zawierający wyniki przeprowadzonego audytu energetycznego oraz propozycje działań zmierzających do poprawy efektywności energetycznej obiektu lub budynku.

ZASÓB
DOBRY

— RW PROJEKT

Audyt energetyczny

Audyt energetyczny dla firm

Audyt energetyczny dla budynków mieszkalnych

Audyt energetyczny dla instytucji publicznych

Audyt energetyczny dla obiektów przemysłowych

Audyty energetyczne dla firm w Łomży

— INŻYNIEROWIE

Nasze pozostałe usługi

Świadectwo ENERGETYCZNE

KLIKNIJ

Usługi TERMOWIZJA

KLIKNIJ

Projektowane CHARAKTERYSTYKI

KLIKNIJ

Projektowanie KONSTRUKCJI

KLIKNIJ

ZADZWOŃ